بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

أذکار و دعاهای نبوی

 

 

1-فضيلت ذکر و تسبیحات

(1-1) فضیلت ذکر

(1-2) فضیلت تسبیح، تحمید، تهلیل و تکبیر

(1-3) شیوۀ تسبیح گفتن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  

(1-4) نمونه هایی از دعاهای رسول أکرم صلی الله علیه و آله و سلم    

 

 

2- أذكار أذان و إقامه

(2-1) أذکار أذان

(2-2) دعای اثنای أذان

(2-3) دعای بعد از أذان و قبل از إقامه

(2-4) أذکار إقامه

 

 

3-أذکار طهارت

(3-1) دعاى هنگام داخل شدن به توالت

(3-2) دعاى هنگام خارج شدن از توالت

 

 

4-أذکار وضوء

(4-1) ذکر قبل از وضو

(4-2) ذکر بعد از اتمام وضو

 

 

5-أذکار مسجد

(5-1) دعاى رفتن به مسجد

(5-2) دعاى داخل شدن به مسجد

(5-3) دعاى خارج شدن از مسجد

 

 

6-أذکار نماز

(6-1) دعای موقع تسویۀ صف جماعت

(6-2) دعاهاى استفتاح

(6-3) دعاى رکوع

(6-4) دعاى هنگام برخاستن از رکوع

(6-5) دعاى سجده

(6-6) دعاى نشستن در میان دو سجده

(6-7) دعاهاى سجدۀ تلاوت

(6-8) تشهّد

(6-9) درود بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از تشهّد

(6-10) دعای بعد از تشهّد آخر و قبل از سلام

(6-11) ذکر سلام دادن نماز

(6-12) أذکار بعد از سلام نماز

(6-13) دعا کردن انفرادی بعد از سلام دادن نماز

(6-14) دست بلند کردن هنگام دعا

(6-15) دعاى نماز استخاره

(6-16) دعاى قنوت در نماز وتر

(6-17) ذکر پس از سلام نماز وتر

(6-18) دعای نماز کسوف و خسوف

(6-19) دعای نماز استسقاء (طلب باران)

 

 

7-أذکار روزه

(7-1) دعاى هنگام افطار کردن

(7-2) دعاى روزه دار براى میزبانش

(7-4) روزه دارى که بر سفره حاضرشود و نخورد دعا کند.

(7-5) اگر شخصى به روزه دار دشنام داد یا اهانت کرد بگوید

(7-6) دعای شب قدر

 

 

8-أذکار حج و عمره

(8-1) لبیک گفتن مُحْرِم در حج یا عمره

(8-2) تکبیر گفتن هنگام رسیدن به حجرالأسود

(8-3) دعاى بین رکن یمانى و حجرالأسود

(8-4) دعاى توقف بر صفا و مروه

(8-5) دعاى روز عرفه

(8-6) ذکر در مشعرالحرام

(8-7) تکبیر، هنگام رمى جمرات با هر سنگریزه

(8-8) دعای هنگام ذبح قربانى

 

 

9- ذکر زکات

(9-1) دعا برای دهندۀ زکات

 

 

10-أذکار جهاد

(10-1) دعا برای طلب شهادت در راه خدا

(10-2) دعای موقع رهسپاری مجاهدین

(10-3) دعای خروج برای جهاد

(10-4) دعاى روبرو شدن با دشمن

(10-5) دعاى اثنای نبرد و جهاد

(10-6) دعای موقع شکست از دشمن

 

 

11-أذکار روز جمعه و عیدین

(11-1) قرائت سورۀ کهف در روز جمعه

(11-2) قرائت سوره های سجده، إنسان، جُمُعَه، منافقین، أعلی و غاشیه در نمازهای روز جمعه

(11-3) أذکار بعد از نماز جمعه

(11-4) دعا در آخرین ساعت در روز جمعه

(11-5) دعا در شب و روز عیدین

 

 

12-أذکار جنائز

(12-1) تلقین لا إله إلاَّ الله به شخص در حال احتضار

(12-2) دعاى بعد از خروج روح و بستن چشمان میّت

(12-3) دعا براى میّت در نماز جنازه

(12-4) دعای تسلیت گفتن

(12-5) دعا هنگام نهادن میّت در قبر

(12-6) دعاى بعد از دفن میّت

(12-7) دعاى زیارت قبور

 

 

13-أذکار معاملات

(13-1) دعا براى اداى قرض و بدهى

(13-2) دعا هنگام پرداخت بدهى، براى طلبکار

(13-3) دعای ازدواج کردن و یا خرید حیوان

 

 

14-أذکار مناکحات

(14-1) أذکار قبل از خواندن عقد نکاح و هر خطبه ای

(14-2) دعاى تبریک ازدواج

(14-3) دعاى کسى که ازدواج مى کند

(14-4) دعاى قبل از همبستر شدن با همسر

(14-5) دعاى بعد از خوردن ولیمه

(14-6) دعا براى محافظت فرزند

(14-7) دعای موقع ذبح عقیقه

 

 

15- أذکار صبح و شب

 

 

16- صلوات فرستادن بر پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم

(16-1) فضیلت درود فرستادن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  

(16-2) کیفیّت درود فرستادن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  

 

 

17-أذکار لباس پوشیدن

(17-1) دعاى پوشیدن لباس

(17-2) دعا براى کسى که لباس نو پوشیده

 

 

18-أذکار خوردن و آشامیدن

(18-1) دعاى قبل از غذا خوردن

(18-2) دعاى پایان غذا

(18-3 )دعاى مهمان براى میزبان

(18-4) دعا براى کسى که به ما آب دهد یا قصد آب دادن داشته باشد

(18-5)دعاى دیدن میوۀ تازه

 

 

19-أذکار خواب

(19-1)أذکار هنگام خواب

(19-2) أذکار هنگام بیدار شدن از خواب

(19-3) اعمال پس از دیدن رؤیا یا خوابِبد

 

 

20-أذکار مسافرت

(20-1) دعاى سوار شدن بر مرکب

(20-2) دعاى سفر

(20-3) دعاى ورود به روستا یا شهر

(20-4) دعاى مسافر براى مقیم

(20-5) دعاى مقیم براى مسافر

(20-6) تکبیر و تسبیح در مسافرت

(20-7) دعاى مسافر در هنگام سحر

(20-8) دعاى مسافر در هنگام توقفش

(20-9) ذکر بازگشت از سفر

 

 

21-أذکار عیادت مریض

(21-1)دعا براى مریض هنگام عیادتش

(21-2) فضیلت عیادت مریض

(21-3) دعاى مریض در حالت نا امیدی

 

 

22-أذکار سختی و بلا و ترس

(22-1) دعا به هنگام غم و اندوه

(22-2) دعا به هنگام مشقت

(22-3) دعاى هنگام روبرو شدن با دشمن یا صاحب قدرت

(22-4) دعا علیه دشمن

(22-5) دعاى ترس از گروهی

(22-6) دعا براى انجام کار مشکل

(22-7) دعاى هنگام حادثۀ ناگوار و یا شکست در کار

(22-8) دعاى هنگام خشم

(22-9) دعاى دیدن شخص بلا دیده

(22-10) دعاى تعجّب و امور خوشحال کننده

(22-11) عمل و ذکر موقع دریافت خبر خوشحال کننده

(22-12) دعای موقع احساس درد

(22-13) دعاى کسى که از چشم زخم خود به دیگران بترسد

(22-14) دعای موقع ترسیدن

(22-15) دعاى انسان مصیبت زده

 

 

23-أذکار وسوسه

(23-1) دعاى موقع وسوسه در ایمان

(23-2) دعاى وسوسه در نماز و قرائت قرآن

(23-3) اعمال بعد از انجام گناه

(23-4) دعاى طرد شیطان و وسوسه هایش

(23-5) دعای دفعِ مکر شیاطین

 

 

24-أذکار باد و باران

(24-1) دعاى هنگام وزیدن باد

(24-2) دعاى طلب باران

(24-3) دعاى هنگام باریدن باران

(24-4) ذکر پس از باریدن باران

(24-5) دعا هنگام باران زیاد

 

 

25-أذکار عطسه و خمیازه

(25-1) دعاى عطسه و آداب آن

(25-2) جواب کافرى که عطسه زند و خدا راستایش کند

(25-3) رد کردن خیمازه

 

 

26-أذکار توبه و کفارۀ گناهان

(26-1) دعاى مجلس

(26-2) دعاى کفارۀ مجلس

(26-3) توبه و إستغفار

 

 

27-أذکار فتنه و چشم زخمی و بد یُمنی

(27-1) اعمال نجات از شرّ دجّال

(27-2) دعاى بد فالى

(27-3) دعاى چشم زخمی

 

 

28-أذکار شنیدن صدای حیوانات

(28-1) دعاى هنگام شنیدن آواز خروس و صداى الاغ

(28-2) دعا هنگام شنیدن پارس سگ ها در شب

 

 

29-أذکار ابطال سحر و دوری از جن و شیاطین

(29-1) راه  های پیشگیری ازشرّجنوسحرشدن

(29-2) راه های ابطال سحر و جن زدگی

 

 

30-أذکار روابط اجتماعی

(30-1) جواب کسى که بگوید: غَفَرَاللهُ لَکَ

(30-2) دعای کسی که گوید: من تو را بخاطر خدا دوست دارم.

(30-3) دعا براى کسى که مالش را به تو پیشنهاد کند

(30-4) رواج دادن سلام

(30-5) جواب دادن به سلام شخص کافر

(30-6) دعا براى کسى که به او دشنام داده اى

(30-7) دعا در موقع مدح دیگران

(30-8) آنچه مسلمان هنگام مدح شدنش بگوید

(30-9) اعمال موقع فرا رسیدن شب

(30-10) دعا براى کسى که بگوید: بَارَکَ اللهُ فِیک

(30-11) تشکر از کسی که به تو نیکی کرده

(30-12) قرائت قرآن در شبانه روز

(30-13) دعا کردن بعد از ختم قرآن

 

 

أسماء و صفات الله
1

الله

34

عظیم

67

واحِد  

2

رحمان

35

غَفُور

68

صَمَد

3

رحیم

36

شَکُور

69

قادِر

4

مَلِک

37

عَلِیّ

70

مُقتَدِر

5

قُدّوس

38

کَبِیر

71

مُقَدِّم

6

سَلام

39

حَفِیظ

72

مُؤَخِّر

7

مُؤمِن

40

مُقِیت

73

أوَّل

8

مُهَیمِن

41

حَسِیب

74

آخِر

9

عزیز

42

جلیل

75

ظاهِر

10

جبّار

43

کریم

76

باطِن

11

مُتکبِّر

44

رقیب  

77

والِی

12

خالِق

45

مُجِیب

78

مُتَعالِی

13

بَارِئ

46

واسِع

79

بَرّ

14

مُصَوِّر

47

حَکِیم

80

توّاب

15

غفّار

48

وَدُود

81

مُنتَقِم

16

قَهّار

49

مَجِید

82

عَفُوّ

17

وهّاب

50

باعِث

83

رَئوف

18

رزّاق

51

شَهِید

84

مالِک المُلک

19

فَتّاح

52

حَقّ

85

ذوالجلال و الإکرام

20

علیم

53

وکیل

86

مُقسِط

21

قابض

54

قَوِیّ

87

جامِع

22

باسِط

55

مَتِین

88

غنیّ

23

خافِض

56

ولیّ

89

مُغنِی

24

رافِع

57

حَمِید

90

مانِع

25

مُعِزّ

58

مُحصِی

91

ضارّ

26

مُذِلّ

59

مُبدِیء

92

نافِع

27

سمیع

60

مُعید

93

نور

28

بصیر

61

مُحیی

94

هادِی

29

حَکَم

62

مُمِیت

95

بَدِیع

30

عَدل

63

حَیّ

96

باقِی

31

لطیف

64

قَیُّوم

97

وارِث

32

خبیر

65

واجِد

98

رَشید

33

حلیم

66

ماجِد

99

صَبور

 

 

دعاهای قرآنی

1

سورۀ فاتحه

20

سورۀ شعراء

2

سورۀ بقره

21

سورۀ نمل

3

سورۀ آل  عِمران

22

سورۀ قصص

4

سورۀ نساء

23

سورۀ عنکبوت

5

سورۀ مائده

24

سورۀ فاطر

6

سورۀ أعراف

25

سورۀ صافّات

7

سورۀ توبه

26

سورۀ ص

8

سورۀ یونُس

27

سورۀ غافِر

9

سورۀ هود

28

سورۀ زخرف

10

سورۀ یوسُف

29

سورۀ دخان

11

سورۀ رعد

30

سورۀ أحقاف

12

سورۀ إبراهیم

31

سورۀ قمر

13

سورۀ إسراء

32

سورۀ حشر

14

سورۀ کهف

33

سورۀ ممتحنه

15

سورۀ مریم

34

سورۀ تحریم

16

سورۀ طه

35

سورۀ نوح

17

سورۀ أنبیاء

36

سورۀ إخلاص

18

سورۀ مؤمنون

37

سورۀ فلق

19

سورۀ فرقان

38

سورۀ ناس

 

دعاهای برگرفته از کتاب: پناهگاه مؤمن
أذکار و دعاهای قرآنی

دعاهای نبوی صلی الله علیه و آله و سلم

أسماء الله عز و جل

مؤلّف: دکتر یونس یزدان پرست تخریج احادیث: دکتر سیّد زکریا حسینی
 

 گزارش تخلف
بعدی